top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN

dd ( laatst bijgewerkt ) 03/08/2021

1 Eigendom van de website

De website www.dmkbenelux.com is eigendom van BV Paramedical Cosmetics Plus.

2 Auteursrecht

Het materiaal dat op de gesloten pagina voor professionals op de website wordt aangeboden hetzij ter informatie, hetzij ter gebruik mag in geen geval gedrukt, gepubliceerd en/of gebruikt en/of gedeeld worden met derden.

3 Aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid

Het gebruik van de website en van de gebruiksaanwijzingen van de producten en de juiste toepassing daarvan is de verantwoordelijkheid van de klanten van DMK Benelux. DMK Benelux is in geen enkel geval verantwoordelijk voor de toepassing van de producten en/of de reacties van de huid. DMK Benelux kan in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden.

4 Webwinkel

De DMK Benelux webshop is een gesloten pagina die enkel gebruikt kan worden door gecertificeerde DMK professionals. De betaling gebeurd bij de bestelling van de producten. DMK professionals mogen de DMK producten nooit online of in winkel verkopen, ze verkopen de producten van DMK alleen aan hun klanten die met DMK therapie worden behandeld.

5 Wijzigingen van de voorwaarden

Er wordt geen aankondiging gedaan wanneer aan de voorwaarden iets wordt gewijzigd. De DMK klanten zijn zélf verantwoordelijk om deze regelmatig na te lezen. We zullen proberen dergelijke wijzigingen tot een minimum te beperken. We raden u aan dit beleid van tijd tot tijd te controleren om te zien of het is gewijzigd. We vermelden altijd bovenaan dit beleid de datum waarop het voor het laatst is bijgewerkt. Als u onze services blijft gebruiken na wijzigingen in ons privacybeleid, bent u gebonden aan die wijzigingen.

6 Opzegging van de overeenkomst

Zowel DMK Benelux als de DMK professionals of iedereen die de DMK Intentieverklaring heeft ondertekend, kan ten alle tijde de overeenkomst beëindigen. Dit gebeurt zowel in mondelinge als schriftelijke mededeling.

7 Terugname

Bij het beëindigen van de overeenkomst , zowel onder initiatief van DMK Benelux of in geval van inititief door de klant, zal DMK Benelux géén terugname en/of terugstorting doen.

8 Andere bepalingen

Paramedical Cosmetics Plus behoudt zich het recht voor om de website en bijhorende diensten op elk moment, zonder voorafgaande kennisgeving en zonder aansprakelijkheid, te wijzigen, uit  te breiden, te verwijderen, te beperken of te onderbreken. 

In het geval van een inbreuk op de algemene gebruiksvoorwaarden door de gebruiker, behoudt Paramedical Cosmetics Plus zich het recht voor om passende sancties en compensatiemaatregelen te nemen. Paramedical Cosmetics Plus behoudt zich het recht voor om de gebruiker de toegang tot de website of de diensten ervan tijdelijk of permanent te weigeren. Deze maatregelen kunnen zonder opgaaf van redenen en zonder voorafgaande kennisgeving genomen worden. Zij kunnen de aansprakelijkheid van Paramedical Cosmetics Plus niet met zich meebrengen, noch aanleiding geven tot enige vorm van schadevergoeding.

De onwettigheid of volledige of gedeeltelijke ongeldigheid van een bepaling van onze algemene gebruiksvoorwaarden zal geen invloed hebben op de geldigheid en toepassing van de andere bepalingen. In dergelijk geval hebben we het recht om de bepaling te vervangen door een andere geldige bepaling die hetzelfde doel dient.

AANKOOP-, LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN

dd (laatst bijgewerkt) 03/08/2021

1. Algemeen

De koper wordt geacht, door het overmaken van zijn bestelling, de verkoopsvoorwaarden te kennen, en verklaart deze te aanvaarden, ongeacht eventueel hiermee in strijd zijnde koopvoorwaarden.

Alle bestellingen worden alleen uitgevoerd onder de volgende verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden afhankelijk van beschikbaarheid. Bestellingen worden alleen als aanvaard beschouwd indien deze via de website worden ingegeven en betaald zijn.

De inlichtingen in onze offertes, catalogi, prijscouranten en advertenties zijn niet bindend en steeds exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk vermeld. Onze offertes zijn steeds vrijblijvend. Indien bestellingen via de webshop gebeuren , worden deze onmiddellijk betaald en zijn bij deze dan ook bindend.

2. Levering

Levering vindt onmiddellijk plaats in de volgorde van binnenkomende bestellingen. Leveringsproblemen van onze leveranciers, overmacht, stakingen en andere gebeurtenissen waarvoor wij niet verantwoordelijk zijn, die levering of transport onmogelijk maken of ons belemmeren, geven ons het recht om de bestelling in te trekken of de levering uit te stellen. Claims voor schade van welke aard ook zijn uitgesloten. Kennisgeving van gebreken moet onmiddellijk aan ons worden gemeld, uiterlijk binnen 3 dagen na levering van de goederen aan de koper. In geval van gegronde klachten heeft de koper de mogelijkheid om vervanging of conversie te eisen. Verdere rechten zijn uitgesloten. Voor gevolgschade zijn wij aansprakelijk, voor zover de wet een disclaimer toestaat, tot maximaal de factuurwaarde van de goederen. Verdere aanspraken op schadevergoeding zijn uitgesloten. De professionele producten (de cabine producten) zijn uitsluitend voor cabine gebruik. Een overdracht of verkoop aan derden is niet toegestaan, zodat misbruik is uitgesloten.

3. Verzending & retournering

Alle bestellingen worden geleverd vanuit ons magazijn. Levering vanaf een factuurwaarde van EUR 350,00 excl.btw is zonder verzendkosten. Voor zendingen onder deze waarde wordt een tarief op basis van het gewicht in rekening gebracht voor verzend- en verpakkingskosten.

De levering van de goederen is op risico van de koper. Indien bij aankomst van de goederen zichtbare beschadigingen worden opgemerkt moet de klant ogenblikkelijk het nodige voorbehoud maken bij de afleverbaar en de verkoper schriftelijk op de hoogte brengen binnen de 3 dagen.

De klant heeft 14 dagen bedenktijd, nadat het product is ontvangen. De aankoop mag daarom binnen 14 dagen na ontvangst van het product geretourneerd worden. Voor deelleveringen geldt, wanneer het laatste deel van de levering is ontvangen gaan de 14 dagen bedenktijd in.

4. Betaling

De betalingen geschieden via de webshop en de voorziene betalingsmogelijkheden hierop , zonder korting, tenzij andersluidende overeenkomst bij de bestelling of contractueel vastgelegd.

Iedere op de vervaldag niet betaalde rekening zal van rechtswege en zonder voorafgaande aanmaning een interest van 1,5% per maand tot gevolg hebben.

De koper mag zich niet beroepen op een betwisting met de verkoper om zijn rekening te kwiteren.

5. Eigendomsvoorbehoud

De geleverde waren blijven in consignatie tot volledige betaling van de factuur. Ze blijven terugvorderbaar en dit tot de volledige betaling der factuur.

De koper heeft het recht om de producten die onder het eigendomsvoorbehoud vallen te verkopen in normale bedrijfsuitoefening. De goederen mogen niet worden verpand of toegewezen zonder onze toestemming. In het geval van een inbeslagname of andere toegang verbindt de klant zich ertoe uitdrukkelijk naar ons eigendom te verwijzen en ons onmiddellijk per aangetekende brief te informeren.

6. Gegevensbescherming

De koper stemt ermee in dat persoonlijke gegevens over de kredietwaardigheid en betaalmethode kunnen worden doorgegeven aan een kredietbeschermingsorganisatie.

7. Plaats van uitvoering en bevoegde rechtbank

In geval van geschil, zowel aanklacht als verdediging, zijn alleen de rechtbanken van Leuven bevoegd en dit niettegenstaande elk mogelijk tegenstrijdig beding van onze klanten en zelfs in geval van aansprakelijkheid voor de borgtocht of meerderheid der verweerder.

8. Diversen

De waarborgtermijn en – voorwaarden van de onderscheidene fabrikanten zijn van kracht. Zij worden op simpele vraag van de klant medegedeeld. Alle mogelijke bijkomende onkosten voor herstelling van het materiaal, niet gedekt door de bepalingen op waarborg door de leverancier, zoals bv. onkosten voor het vervoer of verplaatsing van ons personeel, vallen ten laste van de koper.

Er kan van deze verkoopsvoorwaarden slechts afgeweken worden met schriftelijk akkoord van de firma en alleen door de persoon die hiertoe bevoegd is verklaard.

 

CONTACTINFORMATIE

BV Paramedical Cosmetics plus

Wespelaarsesteenweg 58 , 3150 Haacht – België

Telefoon +32(0)486 945 785

contact@dmkbenelux.com

bottom of page